Leseland er foreningen for alle leseglade

I våre bibliotek i Hadelandsgården, Rosendalsveien 5, 2760 Brandbu, har vi titusenvis av lystlesningsbøker. Kriminal og spenning, barnebøker, billedbøker, reiseskildringer, western, fantasy, ukeblader og julehefter, gjennomillustrerte bøker fra alle sjangre og meget mere. Lesning skal være lystbetont og gi glede.

Leseland (Nyt Bøker Daglig). Org. nr 994 614 576. Rosendalsveien 5, 2760 Brandbu. Tlf. 61 33 99 20

Som medlem av en av våre medlemsforeninger har du fri adgang til samlingene i åpningstiden,

lørdager kl. 13-17. Dette gjelder medlemmer av Donaldistene, Norsk Tegneserieforum, Pirayaklubben i Norge og Tegneseriemuseets Venner.

Vi har også Oslokontor i Riksmuseet, Pilestredet 61, 0350 Oslo. Åpent tirsdager kl. 17-20.

Vedtekter for foreningen Leseland.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 3. oktober 2009, sist endret 27. januar 2019.

§ 1.Foreningens navn er: Leseland.

§ 2. Foreningens formål er å øke leselysten og lesegleden i den norske befolkningen.

§ 3. Formålsparagrafen skal søkes oppfylt via praktisk og økonomisk støtte til tiltak som fremmer leselysten og lesegleden hos medlemsmassen, med særlig vekt på fremme av populærlitteraturen, herunder i særdeleshet kriminal- og spenningslitteraturen.

§ 4. Medlemskap. Foreningen er åpen for offentlige og private foreninger, organisasjoner og stiftelser som betaler den av årsmøtet fastsatte kontingent.

§ 5. Årsmøtet består av samtlige betalende medlemmer. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Hvert medlemskap gir en stemme. Årsmøtet holdes i løpet av årets tre første måneder. Alle medlemmer som er registrert som betalende for året før har adgang og stemmerett om de senest tre uker før årsmøtedatoen får registrert at de kommer. Årsmøtet ledes av foreningens president, i hans fravær av et annet styremedlem. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Forslag må være styret ihende tre uker før årsmøtet. Vedtektsendringer besluttes med to tredjedels flertall.

På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:

  1. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett.

  2. Godkjennelse av dagsorden.

  3. Godkjennelse av styrets årsberetning.

  4. Godkjennelse av fjorårets regnskap.

  5. Fastsettelse av kontingent for kommende år.

  6. Valg av president det ene år, visepresident og forvalter det påfølgende.

Alle velges for to år.

  1. Innkomne forslag.

§ 6. Styret består av tre medlemmer.. President, visepresident og forvalter. Styret leder foreningens arbeide i overensstemmelse med vedtatte vedtekter og efter de retningslinjer som er fastsatt av årsmøtet. Styret forvalter foreningens midler og fremlegger hvert år regnskap og beretning. Styremøter holdes når et av styrets medlemmer ber om det. Møtene ledes av presidenten eller visepresidenten. Styret er beslutningsdyktig når to av medlemmene er tilstede. Alle avgjørelser i styret treffes med simpelt flertall. Presidenten er foreningens ansvarlige representant. Presidenten undertegner alle viktige skrivelser og attesterer på alle utbetalinger. Visepresidenten er ansvarlig for alle referater, også årsmøtereferater og årsberetninger. Forvalteren skal overfor styret og årsmøtet påse at innkomne midler disponeres i overensstemmelse med de vedtak som er fattet. Forvalteren er ansvarlig for årsregnskapet. Styret er selvsupplerende i perioden.

§ 8. Oppløsning kan kun skje dersom dette besluttes av to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene må møte hver gang og vedtaket må fattes med minst to tredjedels flertall hver gang. I tilfelle oppløsning besluttes endelig skal alle midler brukes til innkjøp av populærlitteratur til norske folkebibliotek.